ਝੱਗ

ਫੋਮ: ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੋਲ ਵਿੱਚ

ਈਵੀਏ,ਆਰਥੋਲਾਈਟ ਫੋਮ, ਹਾਈ-ਪੌਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਮ 'ਤੇ ਸਰੋਤ।ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹਨ:

ਰੰਗ

ਭਾਰ

ਕਠੋਰਤਾ

ਆਕਾਰ

ਘਣਤਾ

ਛੇਦ

ਝੱਗ