ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਟੀਕਾ

ਸਹੂਲਤ

2 ਪੀਯੂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

1 GEL ਮਸ਼ੀਨ

2 ਪੀਸੀਐਸ ਮਸ਼ੀਨ

1 ਨਮੂਨਾ ਮਸ਼ੀਨ

ਸਲਾਨਾ ਆਉਟਪੁੱਟ

2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋੜਾ ਇਨਸੋਲ